Käyttöehdot


Käyttöehdot

1.Määritelmät

1. Flagito – Flagito – Flagito OÜ on yritys, joka auttaa asiakkaitaan vaatiman korvausta ja/tai korvausmaksua lentoyhtiöiltä tietyn lainsäädännön nojalla.
2. Asiakas – Luonnollinen henkilö, joka on hyväksynyt nämä Käyttöehdot sekä toimittanut tietoja ja täyttänyt lomakkeen osoitteessa flagito.eu.
3. Korvaus – Rahallinen summa, jonka lentoyhtiö maksaa Asetuksen tai Yleissopimuksen nojalla (voi myös olla sovinto).
4. Verkkosivu – Nettisivut flagito.eu.
5. Lomake – Osa Sopimusta, jossa Asiakas toimittaa asiakastietoja ja kuvailee Korvausmaksuun oikeuttavia olosuhteita: Lennon viivästyminen, Lennon peruutus, Matkustusluokan muuttaminen, Lennolle pääsyn epääminen ja Matkatavaraongelmat.
6. Lennon viivästyminen – Matkustaja saapuu päämääräänsä enemmän kuin 3 tuntia aikataulutettua myohemmin.
7. Lennon perutus – Aikataulun mukainen lento, jolle ainakin yksi paikka oli varattu, ei toteudu.
8. Matkustusluokan muuttaminen – Lentoyhtiö sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan.
9. Lennolle pääsyn epääminen – Lentoyhtiö kieltäytyy kuljettamasta matkustajaa lennolla, vaikka tällä on varaus kyseiselle lennolle ja hän ilmoittautuu lähtöselvitykseen niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoyhtiö, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuttia ennen julkistettua lähtöaikaa), paitsi jos lennolle pääsyn epäämiselle on hyväksyttävät syyt, kuten terveys- tai turvallisuusnäkökohdat tai puutteelliset matkustusasiakirjat.
10. Matkatavaraongelma – Lennolle kirjattuja matkatavaroita viivästyy, tuhoutuu tai hukkuu.
11. Asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä
12. Yleissopimus – Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus).
13. Korvausvaatimus – Rahallinen korvausvaatimus, johon matkustajalla on oikeus lentoyhtiöa vastaan heidän välisen oikeussuhteen nojalla.
14. Hinnasto – Verkkosivuilla julkaistut palvelumaksut
15. Sopimus – Asiakkaan ja Flagiton välinen sopimus, joka on täytäntöönpantu näiden Käyttöehtojen kohdan 3 ehtojen mukaisesti. Käyttöehdot ja liitteet ovat erottamaton osa Sopimusta.
15.1. Valtuutus – Asiakas (Valtuuttaja) valtuuttaa Flagiton (Valtuutettu) edustamaan Asiakasta erinäisissä oikeustoimissa. Valtuutus annetaan toistaiseksi eikä Valtuutetulla ole oikeutta siirtää valtuutusta.
16. Käyttöehdot – Verkkopalvelun käyttöehdot, jotka soveltuvat Asiakkaaseen ja muihin Verkkopalvelun käyttäjiin.

2. Sopimuksen tarkoitus

17. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä Asiakkaan ja Flagiton välinen oikeussuhde. Sopimuksen välityksellä Asiakas siirtää oikeutensa lentoyhtiöltä saatavaan Korvausmaksuun kokonaisuudessaan. Flagito vaatii lentoyhtiöltä Korvausmaksua tai muuta korvausta Sopimuksen ja Korvausvaatimuksen perusteella.

Lisäksi, Asiakas valtuuttaa Flagiton esittämään Korvausvaatimuksen kuluttajansuojaviranomaisille tai muille näiden Käyttöehtojen kohdassa 38 mainituille viranomaisille. Korvausvaatimus esitetään edellämainitulla tavalla vain, jos lentoyhtiö kieltäytyy Korvausmaksusta tai riittävien todisteiden esittämisestä. Jos Korvausvaatimus onnistuu, Asiakkaalle maksetaan Hinnaston mukaisesti.

3. Sopimuksen täytäntöönpano

18. Flagito kutsuu Verkopalvelun käyttäjiä jättämään tarjouksen.
19. Asiakas tekee tarjouksen, kun tämä on täyttänyt kaikki kyselyn kohdat, toimittanut allekirjoituksensa, hyväksynyt Käyttöehdot sekä painanut “Vastaus”-painiketta. Tämä katsotaan Sopimukseen johtavaksi tarjoukseksi.
20. Kyselyn lopussa (kohta 3) Flagito päättelee oikeuttaako Korvausvaatimus Korvausmaksuun.
21. Sopimus katsotaan täytäntöönpannuksi kun Flagito on ilmoittanut Asiakkaalle aloittavansa menettelyt.
22.1. Sopimusta laaditaan kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi Flagitolle ja yksi sähköpostitse Asiakkaalle.
22.2. Kun Sopimuksen toinen osapuoli on oikeustoimikelvoton, toimitetaan huoltajalle tai muulle edunvalvojalle sopimus, jolla hän vahvistaa olevansa oikeustoimikelvottoman osapuolen huoltaja tai muu edunvalvoja. Sopimusta laaditaan kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi Flagitolle ja yksi sähköpostitse Asiakkaalle.

4. Oikeudet ja velvollisuudet

23. Asiakkaan tulee käyttää Verkkopalvelua vain Käyttöehtojen mukaisesti.
24. Asiakkaan tulee noudattaa lainsäädäntöä, mukaan lukien tekijänoikeuslainsäädäntöä, sekä hyviä tapoja käyttäessään Verkkopalvelua.
25. Asiakas vahvistaa, ettei hän ole siirtänyt oikeuttansa lentoyhtiöltä saatavaan Korvausmaksuun kolmannelle osapuolelle.
26. Asiakas ei saa siirtää oikeuttaan lentoyhtiöltä saatavaan Korvausmaksuun kolmannelle osapuolelle tai pyytää apua kolmannelta osapuolelta, kun Asiakkaan ja Flagiton välinen sopimus on pätevä. Asiakas vahvistaa, ettei Korvausvaatimukseen liity muita meneillään olevia tai päättyneitä menettelyjä.
27. Asiakkaan tulee toimittaa lisätietoja Korvausvaatimuksesta Flagiton pyytäessä.
28. Sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen Asiakkaan on välittömästi tiedotettava Flagitolle kaikista lentöyhtiön yhteydenottoyrityksista.
29. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava Flagitolle mikäli hän vastaanottaa korvausta tai apua lentoyhtiöltä.
30. Asiakas on yksinomaan vastuussa kaikista toimitetuista tiedoista ja virheellisistä tiedoista aiheutuvista kustannuksista.
31. Asiakaalla on oikeus pyytää menettelyihin liittyviä lisätietoja Flagitolta. Asiakas voi pyytää lisätietoja vain omaan Korvausvaatimukseensa liittyen.
32. Verkkopalvelussa toimitettua allekirjoitusta käytetään vain Sopimuksen täytäntöönpanoon.

5. Menettelyn kuvaus

33. Asiakas toimittaa tarvittavat tiedot Flagitolle Verkkopalvelun kautta.
34. Flagito päättelee oikeuttaako Korvausvaatimus Korvausmaksuun ja palaa Asiakkaalle mahdollisimman pian.
35. Käyttöehtojen hyväksymisen ja Sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen Flagito aloittaa menettelyt lentoyhtiötä vastaan.
36. Flagito esittää Korvausvaatimuksen lentoyhtiölle ja hoitaa asiaankuuluvat menettelyt ja neuvottelut.
37. Flagitolla on yksinoikeus päättää mitä oikeuskeinoja käytetään menettelyissä lentoyhtiötä vastaan.
38. Flagitolla on oikeus esittää Korvausvaatimus Viron tai muun maan kuluttajansuojaviranomaisille.
29. Flagitolla on oikeus ratkaista Korvausvaatimus välimiesoikeudessa.
40. Flagitolla on oikeus esittää Korvausvaatimus Viron tai muun maan tuomioistuimessa.
41. Flagitolla on oikeus hyväksyä sovinto, jos lentoyhtiö suostuu maksamaan Korvausmaksua enemmän kuin 70% annetusta Korvausvaatimuksesta.
42. Hyväksyessään sovinnon Flagiton tulee maksaa Asiakkaalle Hinnaston mukaisesti.
43. Flagito vastaa menettelyjen kustannuksista.

6. Hinnasto

44. Flagito ei peri Asiakkaalta palvelumaksuja.

Korvaus: Lennon etäisyys (km)
Korvaus(250€) alle 1500km
Korvaus(400€) yli 1500km
Korvaus(600€) yli 3500km

45. Asiakan osuus onnistuneesta Korvausvaatimuksesta on 70% ja Flagiton 30%.
• Kun lennon pituus on alle 1 500 kilometriä, Asiakas on oikeutettu 250 euron suuruiseen Korvausmaksuun. Flagito saa 250 eurosta 75 euroa.
• Kun lennon pituus on 1 500-3 500 kilometriä, Asiakas on oikeutettu 400 euron suuruiseen Korvausmaksuun. Flagito saa 400 eurosta 120 euroa.
• Kun lennon pituus on yli 3 500 kilometriä, Asiakas on oikeutettu 600 euron suuruiseen Korvausmaksuun. Flagito saa 600 eurosta 180 euroa.

7. Asiakkaalle maksaminen

46. Asiakkaan on toimitettava Flagitolle Korvausmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot sähköpostitse. Maksu suoritetaan tilisiirtona.
47. Jos Asiakas jättää Korvausmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot toimittamatta, Flagitolla on oikeus pitää Korvausmaksu, kun tietojen pyytämisestä on kulunut kolme (3) kuukautta.
48. Saatuaan Korvausmaksun lentoyhtiöltä, Flagiton tulee maksaa 70% Korvausmaksusta Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa.
49. Korvausvaatimuksen epäonnistuessa Flagito ei ole velvollinen maksamaan Asiakkaalle.
50. Kaikki maksut ja Korvausmaksut suoritetaan euroissa.

8. Sopimuksen raukeaminen

51. Sopimus raukeaa kun Flagito on maksanut Asiakkaalle kohdassa 6 määritellyn Korvausmaksun. Jos Asiakas ei toimita Korvausmaksun maksamiseen tarvittavia tietoja kolmen (3) kuukauden kuluessa, Flagitolla on oikeus pitää 100% Korvausmaksusta ja Sopimus raukeaa.
52. Flagito voi purkaa Sopimuksen, jos Flagito katsoo Korvausvaatimuksen perusteettomaksi.
53. Asiakkaan Sopimuksen purkamisoikeus raukeaa, kun tämä on hyväksynyt Käyttöehdot ja menettelyjen aloittamisen, edellyttäen että Flagito on päätellyt Korvausvaatimuksen oikeuttavan Korvausmaksuun ja aloittanut menettelyt (lähettänyt ensimmäisen sähköpostin lentoyhtiölle).
54. Edellyttäen ettei Flagito ole aloittanut menettelyjä (lähettänyt ensimmäistä sähköpostia lentoyhtiölle), Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen täytöntöönpanosta ilman syytä.

9. Henkilötietojen käsittely

55. Henkilönsuojalain nojalla henkilötietoja käsitellään vain Asiakkaan luvalla sekä vain niinhin tarpeisiin, kun on palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. Flagiton palveluita käyttäessään Asiakas sitoutuu henkitietojen seuraavanlaiseen käsittelyyn:
55.1. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Flagiton tietojärjestelmissä.
55.2. Asiakkaan henkilötunnusta, yhteystietoja ja lennon varaustunnusta käytetään tiedonhankinnassa, jos se on menettelyjen kannalta välttämätöntä.
55.3. Asiakkaan henkilötietoja jaetaan kuluttajansuojavirastojen, tuomioistuinten ja muiden menettelyissä käytettyjen instituutioiden kanssa.

10. Tekijänoikeus

56. Kenelläkään ei ole oikeutta käyttää Flagiton tavaramerkkiä, mallioikeuksia ja/tai muita tekijänoikeussuojattuja teoksia. Kukaan ei saa käyttää elementtejä jotka ovat samoja tai samankaltasia kuin Verkkopalvelussa julkaistut elementit ja jotka kuuluvat Flagitolle tai kolmallenne osapuolelle.

11. Vastuut

57. Flagito ei ole vastuussa Asiakkaalle kuin 70% annetun Korvausvaatimuksen summasta.
58. Jos Flagito purkaa Sopimuksen katsoen Korvausvaatimuksen perusteettomaksi, osapuolilla ei ole rahallisia tai muita oikeuksia toisiaan vastaan.

12. Yleiset ehdot

59. Sopimukseen sovellettaan Viron lakia.
60. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Jos neuvottelut eivät riitä ratkaisemaan riitaa, riita voidaan ratkaista Viron kuluttajanoikeusviranomaisten edessä tai Harjun käräjäoikeudessa.
61. Flagitolla on yksinoikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja.
62. Flagito voi yksioikeutetusti ilman ennakkoilmoitusta rajata pääsyä tai evätä pääsyn Verkkopalveluun, jos Asiakas on rikkonut Käyttöehtoja tai jos Verkkopalvelun turvallisuus on uhattuna.
63. Koko Sopimus ei raukea, vaikka osa Sopimusta katsottaisiin pätemättömäksi.
64. Käyttöehtoja koskevia ehdotuksia voi jättää sähköpostitse osoitteeseen info@flagito.eu