Probleem pagasiga


Lennureisile registreeritud pagasi hävinemine, kadumine, kahjustumine või hilinemine.

Oleme välja töötanud juhise reisijate abistamiseks, kelle pagas on hilinenud, kahjustunud või kaotsiläinud. Palume reisijatel järgida alljärgnevaid juhiseid iseseisvalt.

 

Hilinenud pagas

Lennujaamas pöördu viivitamatult pagasiteeninduse (või Lost & Found) poole, kes alustab reisija pagasi otsinguid. Oluline on säilitada kõik dokumendid kuni pagasi kättesaamiseni. Samuti on abiks rahvusvaheline pagasi otsingusüsteem WorldTracer.[1]

Kui pagasi hilinemise tõttu tekib kahju, on reisijal õigus kulude hüvitamisele. Kahjusumma on piiratud 1000 Rahvusvahelise Valuutafondi Arvestusühikuga, mis jaanuari 2019 seisuga on 1218 eurot. Üldjuhul korvab lennuettevõtja kulutused, mis on tehtud hügieenitarvete, pesu jms soetamiseks. Selles osas tasub eelnevalt konsulteerida lennuettevõtjaga. Lennuettevõtjat  tuleb kirjalikult teavitada hilinemisest tekkinud kahjust 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest

Kui pagas hilineb rohkem kui 21 päeva, loetakse pagas kadunuks.

Kadunud pagas

Pagasi kaotsimineku korral peab lennuettevõtja hüvitama kadunud pagasi väärtuse. Kadunud pagasi kirjaliku nõude võib esitada lennuettevõtjale hetkest, millal vedaja tunnistas pagasi kaotsiminekut või 21 päeva jooksul alates ajast, mil pagas pidi saabuma. Oma nõudele lisage juurde nimekiri pagasis olnud esemetest!

Hüvitatava kahju suurus on piiratud samuti 1000 Rahvusvahlise Valuutafondi Arvestusühikuga ehk 1210 euroga. Kui on teada, et pagasi väärtus ületab eelnimetatud summat ning soovid täiendavat kaitset, tuleb pagas eelnevalt registreerida ja vajadusel maksta riski suurenemisest tingitud täiendavat tasu pagasi vedamise eest. Pidage meeles, et lennuettevõtja ei hüvita esemeid, mis vastavalt transpordi üldtingimustele ei ole äraantavas pagasis lubatud!

Kahjustatud pagas

Kahjustusest tuleb lennuettevõtjat teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pärast saabumist ja kahju avastamist. Seejuures on soovituslik lisada nõudele reisidokumendid, tõendid kahjust (pildid) ning pagasi või samaväärse pagasi hinnapakkumine. Kui olete pagasi lasknud iseseisvalt ära parandada, esitage lennuettevõtjale remondikulu tõendav tšekk/arve.

Vedaja vastutab registreeritud pagasi kahjustamise eest juhul, kui kahjustuse tekkimise ajal oli pagas vedaja valduses s.t ajast millal pagas ära anti kuni pagasi kätte saamiseni.

Tähele tuleb panna, et kahjuhüvitise suurus on piiratud 1000 Rahvusvahelise Valuutafondi Arvestusühikuga, mis on juuni 2018 seisuga umbkaudu 1210 eurot.

 

Kõik eeltoodud nõuded tuleb esitada viimast lendu teenindanud lennuettevõtjale, kes on kohustatud reisijat abistama ning vajadusel kahju hüvitama. Kui reisi teostasid mitu lennufirmat on teil õigus esitada nõue mis tahes firmale, kellega lendasite.

 

Loodame, et abi oli piisav!

Flagito meeskond

[1] https://wtrweb.worldtracer.aero