hands

Flagito kohtuvaidlus Smartlynxiga

Advokaadibüroo Küllike Namm advokaat Kristjan Tuul esindas Harju Maakohtus edukalt lennuhüvitise väljanõudmisega tegelevat ettevõtet Flagito vaidluses lennuettevõtjaga Smartlynx.

Flagito on tänaseks esitanud kohtusse üle 30 hagiavalduse, milles nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 261/2004 (edaspidi Määrus) alusel kompensatsiooni Smartlynxi hilinenud või tühistatud lendude eest. Tänaseks on kohus teinud enamustes menetlustes eduka kohtuotsuse, milles rahuldati Flagito hagi Smartlynxi vastu täies ulatuses. Toome lugejateni kolm olulist kohtuotsust, mis on pretsedenti loovad Eesti õigusruumis, aidates reisijatel nõuda lihtsamini hüvitist.

Hagiavalduste kohaselt oli reisijatel kinnitatud broneeringud Smartlynx Airlines Estonia OÜ järgmistele lendudele:
1) MYX550 lähtepunktiga Kreeka (Korfu) sihtpunktiga Eesti (Tallinn), mis pidi toimuma 13.09.2017. Lend hilines sihtkohta 5 – 6 tundi;
2) MYX589 lähtepunktiga Eesti (Tallinn) sihtpunktiga Egiptus (Sharm El Sheikh), mis pidi toimuma 30.11.2017. Esialgselt planeeritu asemel jõudsid reisijad sihtkohta Egiptus (Sharm El Sheikh) 18 tundi hiljem;
3) MYX507 lähtepunktiga Eesti (Tallinn) sihtpunktiga Küpros (Larnaca), mis pidi toimuma 21.09.2017. Eelnimetatud lennu väljumisaeg hilines 9 tundi. Lennu hilinemise põhjuseks oli tehniline rike.

Seejuures toimus kohtumenetlustes vaidlused küsimustes, kas reisijad oli üldse lennule registreeritud ning kas esitatud on kõik vajalikud dokumendid kompensatsiooni nõudmiseks. Lisaks seadis lennuettevõtja kahtluse alla reisija ja Flagito vahel sõlmitud nõude loovutamise lepingu kehtivuse, asudes seisukohale, et vastav leping on vastuolus Määruse mõtte ja eesmärgiga. Ses osas esitas Smartlynx kohtus taotluse pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse ja esitada eelotsusetaotlus seoses Määrusega ning palus selgitada, kas kolmandatel isikutel on õigus saada Määruses ettenähtud hüvitisi reisijate nimel, kui ei ole esitatud notariaalselt tõestatud või turvaliselt elektroonilise allkirjaga allkirjastatud volikirja, mis selgelt tõendaks reisija tahet.

Kohus asus seiskohale, et Flagito on esitanud tõenditena piisavalt vajalikke dokumente hüvitise saamiseks ning asus seisukohal, et reisijatel ei ole vaja nõudega eraldi esitada lennu broneeringu kinnitust, kuivõrd lennuettevõtjal on need andmed olemas ning võimalus andmeid kontrollida. Seetõttu leidis kohus, et Smartlynxi väide, millega reisijad peavad esitama hüvitise saamiseks hulgaliselt tõendeid, ei ole piisav põhjus hüvitise välja mitte maksmiseks. “Kohtu hinnangul ei ole usutav, et Smartlynxil puuduvad reisijate andmed, et hüvitist maksta. Lennuettevõtja ei saaks teostada hüvitise makseid, kui tal poleks informatsiooni reisijate ja hilinenud lendude kohta”. Eeltoodud seisukohta kinnitavad mitmed Euroopa Liidu Kohtu lahendid ning samuti Itaalia Ülemkohtu värske lahend, milles sedastati, et lennureisijal puudub üldjuhul tõendid, mis kinnitaksid hüvitise saamise õigsust. Seetõttu on lennuettevõtjal, kes tegutseb regulatsiooni ja lennujaamaasutuste kontrolli ja järelevalve all, tõendamiskoormus, kuna omab lihtsamalt ja tingimusteta juurdepääsu lennuandmete registrisse, mistõttu on lennuettevõtjal võimalik esitada ametlike tõendeid.

Samuti oli kohus seisukohal, et hüvitise väljamaksmine kolmandale isikule (Flagito) ei ole vastuolu Määruse mõtte ja eesmärgiga. Nimelt võlaõigusseadus üldpõhimõtte kohaselt on kõik eraõiguslikud nõuded loovutatavad. Samuti Määrusest ei tule piirangut, mis keelaks eelnimetatud Määrusest tuleneva hüvitisnõude loovutamise. Seetõttu oli Flagito hagi põhjendatud ning kuulus täies ulatuses rahuldamisele. Kohtuotsuste kohaselt pidi Smartlynx Määruse alusel maksma kokku 3200 eurot hüvitist.

Antud menetlustes sisulise kohtuotsuseni jõudmine on pretsedenti loov ning on kasuks kõikide lennureisijatele. Kohtuotsusega võime tõdeda, et Flagito poolt pakutav teenus on vajalik ning aitab edasiselt analoogseid vaidlusi vältida. Hoiame reisijaid edasiselt kursis ning ühtegi järeleandmist lennuettevõtja suhtes kindlasti ei tehta. Flagito on alati oma klientide eest väljas ning menetluses võetakse vajadusel kasutusele kõik tõhusad meetmed reisijate nõuete rahuldamiseks. Kui lend on viimase viie aasta jooksul hilinenud, tühistatud või jäeti lennust maha, siis võib reisijal olla õigus hüvitisele. Täida ankeet kodulehel ning Flagito abistab menetlusega.