Kasutustingimused

 

1. Mõisted

1. Flagito – Flagito OÜ on ettevõtte, kes aitab klientidel nõuda erinevate õigusaktide alusel lennuettevõtjatelt kahjuhüvitist ja/või hüvitise näol kompensatsiooni.
2. Klient – Füüsiline isik, kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja sisestanud flagito.eu ankeedis nõutava informatsiooni.
3. Hüvitis – Lennuettevõtja poolt makstav rahaline tasu (teatud juhul kompromiss), mis tuleneb Määrusest või Konventsioonist.
4. Veebiplatvorm – Internetilehekülg flagito.eu.
5. Ankeet – Lepingu osa, milles klient sisestab veebiplatvormis kontaktandmed ja kirjeldab võimaliku hüvitisnõude asjaolusid järgmiste probleemide kohta – hilinemine; lennu tühistamine; reisiklassi alandamine; lennust mahajätmine; pagasiprobleem.
6. Lennu hilinemine – Lennureisija jõuab oma lõppsihtkohta kolm tundi pärast lennuettevõtja poolt algselt kavandatud saabumisaega või hiljem.
7. Lennu tühistamine – Asjaolu, kui varem kavandatud lend, millele oli broneeritud vähemalt üks koht, jääb ära.
8. Reisiklassi alandamine – Tegutsev lennuettevõtja paigutab reisija madalamasse klassi, kui ostetud piletiga ette nähtud.
9. Lennust mahajätmine –Reisijate lennukiga vedamisest keeldumine, kuigi reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ning ta ilmub registreerimisele lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud resiagendi poolt etteteatatud ajaks (selle puudumisel 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega), välja arvatud juhul, kui lennureisist mahajätmiseks on mõistlikud põhjused, nagu tervis, ohutus või julgeolek või mittetäielikud reisidokumendid;
10. Pagasiprobleem – Lennureisile registreeritud pagasi hävinemine, kadumine, kahjustumine või hilinemine
11. Määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.
12. Konventsioon – Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon (Montreali konventsioon).
13. Nõue – Lennureisija ja lennuettevõtja vahelisest õigusstuhtest tekkinud rahaline nõue lennuettevõtja vastu.
14. Hinnakiri – Veebiplatvormil avaldatud hinnad, mis on aluseks Flagito Klientidele nõude loovutamisele.
15. Leping – Kliendi ja Flagito vaheline leping, mis loetakse sõlmituks peatükis 3 sätestatud tingimustel. Kasutustingimused ja lisad on lepinguga lahutamatult seotud.
15.1. Volitus – Klient (volitaja) annab Flagitole (volituse saaja) järgneva sisuga volituse: esindada isikut (Klient) õiguslikes vaidlustes (kohtuväline menetleja, riiklik täitevasutus, kohus, muu organ). Sealhulgas, kuid mitte ainult haldusmenetluses, väärteomenetluses, tsiviilmenetluses, kohtuvälised menetlused jne. Volitus antakse edasivolitamise õiguseta ning kehtib tähtajatult.
16. Kasutustingimused – Veebiplatvormi kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele veebiplatvormil viibivatele isikutele ja Klientidele.

2. Lepingu eesmärk

17. Käesoleva lepingu eesmärk on reguleerida Kliendi ja Flagito vahelist õigussuhet. Käesoleva lepinguga loovutab Klient enda nõuded (sh viivisenõuded, sissenõudmiskulud jms) lennufirma vastu Flagitole, mille alusel Flagito nõuab hüvitist või kahjuhüvitist lennufirmalt.

3. Lepingu sõlmimine

18. Sisenedes veebiplatvormi, teeb Flagito kindlaks määramata isikutele tahteavalduse (ofert) sõlmida leping vastavalt Kasutustingimustele.
19. Isik annab Flagitole aktsepti, kui ankeedi kõik kohustuslikud väljad on täidetud nõuetekohaselt, esitanud allkirja, nõustunud kasutustingimustega ning vajutanud nuppu “TULEMUS”. Sellega loetakse Kliendi nõue loovutatuks Flagito’le ja leping Flagito ja Kliendi vahel sõlmituks.
20. Ankeedi lõpus (Samm 3) kuvatav tekst ei mõjuta nõude loovutamise kehtivust või lepingu sõlmimist.
21. Ankeedi lõpus nupu “TULEMUS” vajutamisel loeb Flagito Kliendi nõustumuse lepingu sõlmimiseks Kasutustingimuste tingimusel antuks.
22.1 Lepingu sõlmimise kinnitus saadetakse kahes (2) võrdväärses eksemplaris kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga), millest üks jääb Kliendile ja teine Flagitole.
22.2 Kui lepingu osapooleks on piiratud teovõimega isik, saadetakse Kliendile lepingu sõlmimise kinnitus, milles Klient on kinnitanud, et on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja. Käesolev kinnitus saadetakse kahes (2) võrdväärses eksemplaris kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga), millest üks jääb Kliendile ja teine Flagitole.

4. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused

23. Kliendil on õigus kasutada Flagito veebiplatvormi kooskõlas Flagito kasutustingimustega.
24. Kliendil on kohustus järgida veebiplatvormi kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava.
25. Klient kinnitab, et ta pole varasemalt loovutanud nõuet kolmandale osapoolele.
26. Klient ei või käesoleva lepingu kehtivuse ajal loovutada nõuet ega paluda abi (teenust) kolmandalt isikult. Klient kinnitab, et Flagitole nõude loovutamise hetkeks ei ole sama nõude osas pooleliolevat ega eelseisvat vaidlust.
27. Klient peab Flagito palvel esitama nõude edukaks menetlemiseks täiendavat informatsiooni.
28. Klient peab pärast lepingu sõlmimist kõik lennuettevõtte poolsed mistahes kontakteerumised suunama viivitamatult Flagito poole.
29. Klient peab teavitama viivitamata Flagitot, kui ta on saanud lennuettevõttelt pärast lepingu sõlmimist ükskõik mis vormis hüvitist või abi.
30. Klient vastutab Flagitole esitatud informatsiooni õiguspärasuse eest. Flagitole valede asjaolude ning isikuandmete esitamisel vastutab Klient tekitatud kahju eest.
31. Kliendil on õigus pöörduda igal ajal Flagito poole ning küsida informatsiooni ainult küsija isikuga seotud menetluse kohta.
32. Veebiplatvormil Kliendi esitatud allkirja kasutatakse ainult lepingu sõlmimise tuvastamiseks (Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 80).

5. Flagito nõude menetlemise kirjeldus

33. Klient esitab nõutavad andmed Flagitole läbi Veebiplatvormi, täites vastava Ankeedi.
34. Flagito kontrollib nõude edukust ning teavitab Klienti nõude tulemuslikkusest esimesel võimalusel.
35. Käesoleva kasutustingimustega nõustumisel ja lepingu sõlmimisel hakkab Flagito nõuet menetlema.
36. Flagito esitab Kliendi nõude lennuettevõtjale ning tegeleb edaspidiste läbirääkimistega ning nõude menetlemisega.
37. Nõude menetlemisel on Flagitol ainuõigus otsustada nõude menetlemisel kasutatavate õiguskaitsevahendite üle.
38. Flagitol on õigus esitada kaebus nii Eesti Vabariigi kui ka välisriigi tarbijakaitseametile või sarnasele tarbijaid kaitsvale organisatsioonile.
39. Flagitol on õigus esitada taotlus lahendamaks vaidlus lennuettevõtja vastu arbitraaži korras.
40. Flagitol on õigus esitada nõue nii Eesti Vabariigi kui ka välisriigi kohtusse.
41. Flagitol on õigus sõlmida lennuettevõtjaga kompromiss, kui lennuettevõtja on nõus hüvitama rohkem kui 70% esitatud nõudest.
42. Kompromissi sõlmimisel lennuettevõtjaga on Flagito kohustatud tasuma Kliendile vastavalt Hinnakirjale.
43. Kõik menetlusega seotud kulud kannab Flagito.

6. Hinnakiri

44. Kliendi ning Flagito tasu moodustavad lennuettevõtja poolt rahuldatud hüvitise summa.

Rahaline hüvitis: Lennu algus & sihtpunkt (km)
Kompensatsioon (250 €) Kuni 1500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (400 €) Üle 1500 kuni 3500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (600 €) Kõik ülejäänud lennud üle 3500 kilomeetri

 

45. Kliendil on õigus saada 70% rahuldatud nõude väärtusest. Flagito teenistus on ülejäänud 30% rahuldatud nõude väärtusest.
• Juhul, kui lennu pikkus on kuni 1500 kilomeetrit ning Kliendil on õigus saada kompensatsiooni 250 eurot, on Flagito teenistuseks 75 eurot;
• Juhul, kui lennu pikkus on üle 1500 kuni 3500 kilomeetrit ning Kliendil on õigus saada kompensatsiooni 400 eurot, on Flagito teenistuseks 120 eurot;
• Juhul, kui lennu pikkus on üle 3500 kilomeetrit ning Kliendil on õigus saada kompensatsiooni 600 eurot, on Flagito teenistuseks 180 eurot.
46. Kõikidel muudel juhtudel (piletiraha tagastamine, kulude hüvitamise nõue), kui punktides 44 ja 45 on Flagito teenustasu 30% rahuldatud nõude väärtusest. Juhul kui lennuettevõtja või vahendusettevõte tasub nõude väärtuse otse Reisija(te) arveldusarvele on Flagitol õigus saada 30% iga Reisija rahuldatud nõudest. Juhul kui Reisija võtab vastu lennuettevõtja või vahendusettevõtte pakkumise natuuras (nt kinkekaart), kohustub Reisija tasuma Flagitole teenustasu 30% iga Reisija rahuldatud nõudest.

7. Kliendi tasustamine

47. Flagito 30% suurune teenustasu sisaldab endas muuhulgas, kuid mitte ainult nõude õiguslikku analüüsi; nõustamist; tõendite uurimist ja kogumist; kliendiga, ametiasutustega, lennuettevõtjaga või kolmanda osapoolega suhtlemist; siseriikliku ja rahvusvahelise kohtupraktika analüüsi; kliendile motiveeritud vastuse koostamist; õiguslikult motiveeritud nõudekirja väljasaatmist lennuettevõtjale; õiguslikult motiveeritud seisukohtade koostamine; posti- ja kommunikatsioonikulude kandmist;
tsiviilkohtumenetluses, tarbijakaitseametis või muus vaidlusi lahendavas organis kõikide kulude ja riskide kandmist.
48. Kui klient ei esita Flagitole kolme kuu jooksul enda pangakonto jms andmeid, on Flagitol õigus kogu hüvitis endale jätta.
49. Flagito tasub Kliendile 70% rahuldatud nõude väärtusest mõistliku aja jooksul pärast lennufirmalt hüvitise laekumist Flagito pangakontole.
50. Kui Flagitol ei õnnestu lennuettevõtjalt hüvitist saada, ei ole Flagito kohustatud Kliendile raha ega muud hüve tasuma.
51. Kõik hüvitised ja tasud on eurodes.

8. Lepingu lõppemine

52. Käesolev leping lõppeb hetkel, kui Flagito on teinud ülekande hinnakirjas (LISA 1) sätestatud ulatuses Kliendile. Juhul, kui Klient ei esita kolme kuu jooksul Flagitole makse sooritamiseks vajalikke andmeid ja Flagito jätab nõude täies ulatuses endale, loetakse leping lõppenuks.
53. Kui Flagito leiab, et Kliendil nõue puudub või ei ole piisavalt perspektiivikas, võib Flagito käesoleva lepingu üles öelda ilma etteteatamistähtajata.
54. Käesoleavate tingimustega nõustudes annab Klient nõusoleku menetlustoimingutega alustamiseks. Sellest johtuvalt kaotab klient VÕS § 47 lg 3 p-i 1 järgi taganemisõiguse, kui Flagito on kontrollinud nõude edukust ning saatnud lennuettevõtjale Nõude (esimene e-kiri lennuettevõtjale). Sellega on Flagito teinud omalt poolt potensiaalselt kõik, et nõue rahuldataks.
55. Kui Flagito pole menetlustoimingutega alustanud ega saatnud Nõuet (esimene e-kiri lennuettevõtjale), on Kliendil õigus 14 päeva jooksul käesoleva lepingu sõlmimisest lepingust ilma põhjust nimetamata taganeda.

9. Andmete kasutamine

56. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kliendi loal ja ainult Flagito teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Flagito valdusesse sattunud isikuandmete osas annab Klient Flagitole nõusoleku, et:
56.1. Tema iskuandmeid töödeltakse Flagito infosüsteemis;
56.2. Tema isikukoodi, kontaktandmeid, lennupileti broneeringu numbrit kasutatakse päringute tegemiseks erinevatesse andmekogudesse, kui see on vajalik nõude menetlemise funktsionaalsuse tagamiseks;
56.3. Tema isikuandmeid ja muud edastatud informatsiooni kasutatakse nõuete menetlemisel tarbijakaitseametis, kohtus või muu vaidlusi lahendavas organis.

10. Autoriõigused

57. Teil puudub igasugune õigus Flagito kaubamärkide, disainlahenduste ja muude autoriõigusega või muul moel kaitstud materjalide kasutamiseks, või sarnaste elementide kasutamiseks, mille õigused kuuluvad kolmandatele osapooltele ja mida kuvatakse Flagito veebilehel.

11. Vastutus

58. Flagito ei vastuta Kliendi eest mitte mingil juhul suuremas ulatuses kui 70% nõude esialgsest väärtusest.
59. Olukorras, kus Flagito leiab, et Kliendi loovutatud nõue lennuettevõtja vastu on perspektiivitu ja ütleb lepingu üles, puuduvad pooltel üksteise vastu nii rahalised kui ka mitterahalised nõuded.

12. Lõppsätted

60. Käesolevale lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
61. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemust, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse või Harju Maakohtusse.
62. Flagitol on igal hetkel õigus muuta ja täiendada käesolevad Kasutustingimusi ühepoolselt, avaldades muudetud Kasutustingimused.
63. Flagito võib ühepoolselt ilma eelneva teavituseta piirata või lõpetada Kliendile Veebiplatvormile ligipääsu juhul, kui Klient on rikkunud Kasutustingimustes kehtestatud tingimusi ja/või ohustab Veebiplatvormi kättesaadavust või turvalisust.
64. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub tühiseks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust.
65. Kliendi kommentaarid, märkused ja muudatusettepanekud Flagito, selle kvaliteedi ja parendamise kohta on oodatud e-posti aadressile:
info@flagito.eu