Privaatsusteavitus

 1. Üldine
  1. Käesoleva privaatsusteavitusega („Teavitus“) anname teada, kuidas Flagito OÜ („Flagito“ või „meie“) töötleb teie isikuandmeid, sealhulgas selgitame põhimõtteid, mida Flagito järgib andmete kogumisel ja kasutamisel, kui te sirvite veebisaiti www.flagito.ee („Veebisait“), kasutate meie teenuseid („Teenus“) või kontakteerute meiega võrguseadmete vahendusel, sh kasutades sotsiaalmeedialehte https://www.facebook.com/Flagito/.
  2. Flagito töötleb teie isikuandmeid antud Teavituses sätestatud viisil ja kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, esmajoones Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“) alusel.
 2. Vastutav töötleja
  1. Teavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja:

   Flagito OÜ
   Registrikood: 14275048
   Aadress: Tähe tn 34, 11619 Tallinn, Eesti
   E-post: info@flagito.eu 

  2. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@flagito.eu.
 3. Isikuandmete kategooriad ja allikad
  1. Isikuandmed on teave, mille abil on otseselt või kaudselt võimalik teie kui füüsilise isiku kordumatu tuvastamine („Isikuandmed“). Kogutud Isikuandmete allikas oleneb sellest, kuidas te meie Veebilehti ja Teenuseid kasutate.
   1. Kui te täidate ankeedi meie kodulehel või teavitate meid oma lennuprobleemist e-maili teel, töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, elukoha aadress, allkiri, nõude loovutamise leping ja/või volitus (“Põhiandmed”). Need andmed avaldate te meile.
   2. Kui te saadate meile täiendavaid dokumente oma lennuprobleemi kohta, siis võime töödelda teie järgnevaid Isikuandmeid: probleemsete lendude andmed, broneeringu kinnitus, paradakaart, kirjavahetus nt lennuettevõtjaga, reisibüroga, vahendusplatvormiga. Need andmed avaldate te meile. (“Lennuandmed”)
   3. Kui me peame teie nõudega pöörduma kohtusse, kohtuvälisesse asutusesse (sh tarbijakaitseametisse) või kui lennuettevõtte nõudmisel, siis võime töödelda teie järgnevaid Isikuandmeid: sünnitunnistuse koopia, isikut tõendava dokumendi koopia (“Lisaandmed”). Need andmed avaldate te meile.
   4. Kui te kontakteerute meiega e-posti või sotsiaalmeedia vahendusel, töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: e-posti aadress, avalikud sotsiaalmeediakonto andmed, sõnumi sisu („Suhtlusandmed“). Need andmed avaldate meile meiega kontakteerumisel.
   5. Raamatupidamiskohustuse täitmiseks töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: makseandmed, arvelduskonto number („Raamatupidamisandmed“). Need andmed avaldate te meile.
   6. Veebisaidi sirvimisel töötleme teie järgnevaid andmeid: seadme IP-aadress, logifail Veebisaidi külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja versioon, seadme operatsioonisüsteem, URL millelt suundusid veebilehele („Tehnilised Andmed“). Neid andmeid kogub Veebisaidi sirvimisel meie veebiserver automaatselt teie seadmest.
   7. Kasutame Veebisaidil küpsiseid, et optimeerida teie kasutajakogemust. Küpsised võivad koguda Isikuandmeid („Küpsiste Andmed“). Täpsema teabe saamiseks tutvuge Küpsiste Teavitusega.
  2. Juhul, kui te ei avalda meile nõutud Isikuandmeid, ei ole meil võimalik osutada teile soovitud teenust või sõlmida teiega vastavat lepingut, näiteks teie nõude esitamist lennuettevõtjale või teiega ühenduse võtmiseks.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
  1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, mis eesmärgil ja millega seoses Flagito Isikuandmeid kogub. Võime töödelda teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
   1. lepingu täitmine, st et töötleme teie Isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ehk Kasutustingimuste täitmiseks, millega nõustumise kinnitasite kui täitsite lennuprobleemi ankeedi meie kodulehel;
   2. Flagito õigustatud huvi, st töötleme teie Isikuandmeid Flagito õigustatud huvi alusel juhul kui meie huvi kaalub üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused;
   3. õigusaktidest tuleneva kohustuste täitmine, st töötleme teie Isikuandmeid, kui oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud neid töötlema;
   4. teie nõusolek, st töötleme teie Isikuandmeid vaid juhul, kui olete andnud oma nõusoleku.
  2. Võime teie isikuandmeid töödelda mitmesugustel eesmärkidel. Järgnevalt toome näitliku nimekirja Isikuandmete töötlemise eesmärkidest:
   1. nõude loovutamise lepingu ja/või volituse koostamine;
   2. nõude lennuettevõtjale, nende esindajale või kutselisele nõustajale esitamine;
   3. nõude reisibüroole ja/või vahendusplatvormile esitamine;
   4. lennuettevõtja suhtes täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamine (nt nõude kohtusse või tarbijakaitsesse esitamine, nõude kohtutäiturile esitamine);
   5. lennuettevõtjaga kompromissiläbirääkimiste pidamine;
   6. hüvitise väljamaksmine teie arvelduskontole;
   7. päringutele ja tagasisidele vastamine, suhtlus e-posti ja sotsiaalmeedia vahendusel;
   8. teilt saadud tagasiside talletamine ja haldamine;
   9. raamatupidamisarvestuse pidamine;
   10. Veebisaidil ja Teenuses esinevate tõrgete diagnostika ja parandamine;
   11. Veebisaidi ja Teenuse täiustamine, kohaldamine ja arendamine;
   12. Veebisaidi ja Teenuse kasutamisega seotud statistiliste andmete analüüsimine;
   13. antud nõusolekute haldamine;
   14. andmete ja materjalide varundamine;
   15. Isikuandmete avaldamine meie kolmandast osapooltest teenusepakkujatele;
   16. Isikuandmete avaldamine avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganile;
   17. Isikuandmete avaldamine kutselistele nõustajatele.
 5. Isikuandmete edastamine ja vastuvõtjad
  1. Teie Isikuandmeid töötlevad meie vastava volitusega töötajad ja juhtorgani liikmed, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ja vajadus Isikuandmeid töödelda.
  2. Üksnes vajadusel avaldame teie Isikuandmeid järgmistele Isikuandmete vastuvõtjate kategooriasse kuuluvatele osapooltele, kes töötlevad teie Isikuandmeid eraldiseisvate vastutavate töötlejatena: avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid, kutselised nõustajad (allutatud konfidentsiaalsuskohustustele tulenevalt õigusaktidest), lennuettevõtjad, nende esindajad ja kutselised nõustajad, reisibürood, vahendusplatvormid;
  3. Võime kaasata ja kasutada Isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes saavad teie Isikuandmetele ligipääsu üksnes meiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja rakendavad vajalikul tasemel organisatsioonilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid Isikuandmete töötlemisel. Kaasatud volitatud töötlejad kuuluvad järgmistesse kategooriatesse: IT-teenuste osutajad, raamatupidamisteenuse osutajad, kolmandatest osapooltest teenusepakkujad.
  4. Võime teatud juhtudel teid puudutavaid Isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kui vajalikke tugiteenuseid osutatakse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kasutame erinevaid Isikuandmete kaitseks vajalikke turvameetmeid, et tagada teid puudutavate Isikuandmete turvalisus. Teil on õigus tutvuda või saada teavet teid puudutavate Isikuandmete väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda edastamise ning sellega seoses kasutatavate turvameetmete kohta, võttes meiega ühendust Teavituse punktis 2 toodud kontaktandmetel.
 6. Isikuandmete säilitamine
  1. Säilitame teie Isikuandmeid kuni on mõistlikult vajalik Teavituse punktis 4 esitatud eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohaldatavates õigusaktides või alljärgnevalt:
   1. Põhiandmeid, Lennuandmeid ja Lisaandmeid säilitame kuni 3 aastat alates teie lennuprobleemi lahendamise järgneva aasta algusest;
   2. Juhul kui olete Flagitole oma nõude loovutanud või volituse andnud, siis Suhtlusandmeid säilitame kuni 3 aastat alates teie lennuprobleemi lahendamise järgneva aasta algusest. Muid Suhtlusandmeid säilitame kuni 1 aasta alates vastava suhtluslõime lõppemisele järgneva aasta algusest;
   3. Raamatupidamisandmeid säilitame kuni 7 aastat alates majandusaasta lõpust, mil tehing meie raamatupidamissüsteemis kirjendati;
   4. Tehnilisi Andmeid säilitame 30 päeva alates nende kogumisest.
  2. Pärast Teavituse punktis 6.1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi möödumist võime säilitada teie Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse või nõuete täitmiseks, õigusvaidluste lahendamiseks või meiega sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks.
  3. Teavituse punktis 6.1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi lõppemisel või Isikuandmete töötlemise eesmärgiga seotud õigusliku aluse äralangemisel, võime säilitada teie Isikuandmeid sisaldavaid materjale varundussüsteemides, kust need kustuvad varundustsükli lõpus. Varundusperioodil varundatud materjalide turvalisuse tagamiseks rakendame kohaseid meetmeid. Varundatud materjalid kõrvaldatakse kasutusest, neid ei töödelda ühelgi eesmärgil ja kustutatakse esimesel võimalusel ehk varundustsükli lõpus.
 7. Teie andmekaitsealased õigused
  1. Teil on järgmised õigused seoses meiepoolse Isikuandmete töötlemisega:
   1. Õigus tutvuda Isikuandmetega;
   2. Õigus Isikuandmete parandamisele;
   3. Õigus Isikuandmete kustutamisele;
   4. Õigus nõusolek tagasi võtta;
   5. Õigus esitada vastuväiteid;
   6. Õigus Isikuandmete ülekandmisele;
   7. Õigus taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist;
   8. Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni.
  2. Ülaltoodud õiguste rakendamiseks palume kontakteeruda Teavituse punktis 2 esitatud andmetel.
 8. Teavituse muutmine
  1. Võime teavitust aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie Isikuandmete töötlemist. Oluliste muudatuse puhul teavitame teid sellest Veebisaidi kaudu. Soovitame enne oma Isikuandmete avaldamist tutvuda Teavitusega uuesti.

Viimati uuendatud: märts 2022