hands

Euroopa Kohus leidis hiljutises otsuses (C‑613/20), et lennuettevõtja töötajate streik ei ole erakorraline asjaolu ega vabasta hüvitise maksmisest.

Käesolevas lahendis oli reisijal broneeritud koht 20. oktoobril 2019 toimuma pidanud Eurowings’i lennule Salzburgist Berliini, kuid lend tühistati lennuettevõtja salongipersonali streigi tõttu. Reisija nõudis määruse 261/2004 alusel 250 euro suurust hüvitist. Lennuettevõtja leidis, et kuivõrd streik kuulutati 14. oktoobril 2019 välja üksnes emaettevõtja Lufthansa vastu ning seda laiendati tütarettevõtjatele, sh Eurowingsile, alles 18. oktoobril 2019, siis on tegu erakorralise asjaoluga ning lennuettevõtjal hüvitise maksmise kohtustus seega puudub.

Euroopa kohtupraktika kohaselt on asjaolud erakorralised, kui need oma olemuselt või päritolult ei ole omased lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt. Euroopa Kohus märkis, et streik, mille ainus eesmärk on saada lennuettevõtjalt salongipersonali palgatõusu, kujutab endast sündmust, mis on omane lennuettevõtja tavapärasele tegevusele. Täiendavalt märkis kohus, et kuna streik on töötajatele tagatud õigus, siis tuleb streiki pidada iga tööandja jaoks prognoositavaks, eelkõige juhul, kui streigile eelneb etteteatamine.

Seega pidas Euroopa Kohus streiki ettenähtavaks sündmuseks ning lennuettevõtjal on olemas vahendid, et selleks valmistuda ja vajaduse korral leevendada streigi tagajärgi, mistõttu säilib teataval määral kontroll sündmuste üle. Eeltoodu kinnitab jätkuvalt, et määruse 261/2004 eesmärgiks on tagada reisijate kaitstuse kõrge tase ning lennuettevõtjad saavad keelduda hüvitise maksmisest üksnes erandjuhtudel. Näiteks, kui streigi korraldavad lennujaama töötajad, mis häirib lennuliiklust ega ole lennuettevõtjale ettenähtav.