hands

Lennuki kokkupõrge linnuga

Euroopa Kohus vaagis 4. mai 2017 otsuses, kas lennu hilinemine kokkupõrke tõttu linnuga on erandlik asjaolu, mille esinemine võib vabastada lennuettevõtja kohustusest maksta lennu hilinemise korral hüvitist. Otsustati, et linnu kokkupõrge lennukiga on erakorraline asjaolu, mis vabastab lennuettevõtja vastutusest.

Samas ei ole erandlikuks asjaoluks tehniline rike (lennukiosade enneaegne rivist väljalangemine), sest see on lennuettevõtja jaoks tavapärane risk. Tegemist on üllatava lahendiga, kuivõrd viimased Euroopa Kohtu lahendid on pigem kaldunud lennureisijate kui tarbijate kasuks. Lahtiseks jäi siiski küsimus, mille vastus võib anda tarbijale siiski õiguse – kuidas ja kui kiiresti lahendas lennuettevõtja olukorra? Antud asjaolu tuleb igas olukorras kaasusepõhiselt hinnata.

Kuna üksnes erakorraline asjaolu ei vabasta lennuettevõtjat hüvitise maksmise kohustusest, peab lennufirma tõendama, et isegi kogu tema käsutuses oleva personali või kõigi seadmete ja rahaliste vahendite kasutamisega ei oleks olnud võimalik vältida erakorralise asjaolu esinemist.

Lennureisija seisukohast on kindlasti tervitav, et Euroopa Kohus on märkinud lennufirma kohustuseks ennetavate meetmete kasutuselevõtu, kuigi lennufirmad unustavad sellise kohustuse tihtipeale ära. Siiani pole mitte ükski lennufirma erakorralise asjaolu ilmnemisel tunnistanud, et nad ei võtnud kasutusele kõiki võimalikke meetmeid.

Juhul kui hilinemise või lennu tühistamise põhjustasid mitmed asjaolud (nii tehniline probleem kui ka kokkupõrge linnuga), tuleb erandlikust asjaolust tingitud hilinemine lennu saabumise hilinemise kogupikkusest maha arvata, et hinnata, kas lennuettevõtja tegevusest tingitud osa lennu hilinenud saabumisest on kolm või enam tundi, mille korral tuleb hüvitist maksta.

Lisaks arutleti konkreetses kohtuotsuses, kas lennufirmal võiks olla kohustus rakendada erinevaid meetmeid: rakendada heli- või valgustõrjet lindude peletamiseks, koostöö ornitoloogidega või isegi lindude tüüpiliste kogunemis- või lennupaikade likvideerimine. Peab tõdema, et eeltoodu ei ole lennuettevõtja kohustus ning rakendamise võimalus on pigem lennujaamal või liikmesriigi lennujuhil. Siiski on lennuettevõtjal võimalus teha nendega koostööd, mis aitaks võimalike ohte vältida ning parandaks lennuliikluse toimimist.

Võib eeldada, et lennuettevõtjaid hakkavad käesolevale lahendile tuginema ning üritavad vastutusest vabaneda. Seljuhul tuleb kontrollida, kas kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed.