hands

Lennufirma streik

Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, mille kohaselt on reisijal õigus abile, hoolitstusele ja hüvitisele olukordades, mil lend hilineb, tühistatakse või reisija jäetakse lennureisist maha.

Reisijal on õigus hüvitisele kuni 600 eurot, kui lend tühistatakse või hilineb lõpp sihkohta rohkem kui 3 tundi. Lennuettevõtja vabaneb hüvitise maksmise kohustusest kui tegemist on erakorraliste asjaoludega (force majeure) ning probleemi ei oleks olnud võimalik vältida ka juhul, kui lennuettevõtja oleks võtnud tarvidusele kõik vajalikud meetmed.

Kui lennuprobleemi põhjuseks on streik, kas reisijal on õigus hüvitisele?

Streik on määruse mõistes erakorraline asjaolu, mis tähendab, et lennuprobleemi esinemisel rahalist kompensatsiooni ei maksta. Samas ei ole streik tingimata ja automaatselt hüvitise maksmise kohustusest vabastamise aluseks. Vastupidi, igal üksikjuhtumil tuleb eraldi hinnata, kas streik on oma olemuselt või päritolult omane lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja kas see väljub tema tegeliku kontrolli alt. Näiteks on Euroopa Kohus otsustanud, et teatud tingimuste esinemisel on lennufirma kohustatud maksma lennureisijatele kuni 600 euro suurust hüvitist juhul, kui reisitõrke põhjustas lennumeeskonna streik.

Samas tuleb tähele panna, et streik ei vabasta erakorraliste asjaolude puhul lennuettevõtjaid reisijale hoolitsuse pakkumise kohustusest. Seega tuleb lennuettevõtjal pakkuda reisijale ooteajaga võrreldes piisavalt sööki, juua ning samuti vajadusel ka majutust ning transporti lennujaama ja majutuskoha vahel. Kuid kui lennuettevõtja eelnimetatud hoolitsust ei paku, tuleb reisijal antud kulutused ise mõistlikuse piires teha ja kuludokumendid alles hoida ning hiljem saab reisija nõuda lennuettevõtjalt kulutuste hüvitamist.